mgr Teresa Buczek

   

poniedziałek 8.00 - 10.00
wtorek 9.00 - 12.00
środa 8.00 - 12.00
czwartek  --------------
piątek 8.00 - 9.00
   

Zadania psychologa w szkole.

 Głównym adresatem wszelkich moich działań jako psychologa szkolnego jest uczeń.

Moim najważniejszym zadaniem jest rozpoznanie potencjalnych możliwości ucznia oraz sytuacji wychowawczej. Takie rozpoznanie poprzedza wszelkie działania profilaktyczne, mediacyjne oraz interwencyjne wobec uczniów, rodziców i nauczycieli.

       Praca moja na stanowisku psychologa szkolnego polega na zbieraniu informacji na temat klientów(uczniów, rodziców, nauczycieli), problemów czy zjawisk.

Odbywa się to podczas badań psychologicznych, które przyjmują formę ;ankiety, rozmowy, testu,  kwestionariusza, rysunku, itp. Obok informacji zaczerpniętych z takich badań  wykorzystuję informacje pochodzące  z innych źródeł; uczniów, nauczycieli, dyrekcji, pracowników obsługi szkoły, rodziców, własnych obserwacji  jak również doświadczeń oraz odczuć.

Celem pracy z grupa , przybierającą najczęściej formę zajęć psychoedukacyjnych,

bardzo często jest rozwiązanie konkretnego problemu, konfliktu, często mediacja.

W takim przypadku chodzi nie tylko o jednorazowe rozwiązanie problemu, ale przede wszystkim otwarcie komunikacji, wyposażenie w umiejętność rozwiązania konfliktów, uwolnienie z negatywnych emocji. Jest to jeden ze sposobów integrowania grupy, która zaczyna darzyć się większym zaufaniem, szacunkiem, zna swoje  możliwości  i ograniczenia.

Głównym adresatem wszelkich moich działań są uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych

w Strzegomiu.

Jednak stale współpracuję także z rodzicami, nauczycielami, wychowawcami,

pedagogiem szkolnym, dyrektorem szkoły oraz wszelkimi innymi osobami i instytucjami, wspierającymi działania psychologa w szkole.

 

Zadania psychologa szkolnego;

 

 

Zadania, których mowa, są realizowane  we współpracy z;

*Dyrekcją szkoły

*Rodzicami

*Pedagogiem szkolnym

*Nauczycielami i innymi pracownikami Zespołu Szkół Specjalnych w Strzegomiu

*Nauczycielami i pracownikami innych szkół

*Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Strzegomiu i w Świdnicy.

* Innymi podmiotami , działającymi na rzecz  rodziny, dzieci i młodzieży. 

 

Kiedy spotykam się z uczniami?

 

Zwykle wtedy , gdy;

 

- zastanawiają się nad tym jak budować dobre związki

- oni sami lub inne osoby społeczności szkolnej nie przestrzegają ustalonych zasad

- mają trudności w nauce, w kontaktach z innymi ludźmi

- mają problemy emocjonalne i osobowościowe; lękliwość, nieśmiałość, nadpobudliwość, zahamowania, napady gniewu, trudności z wyrażaniem swoich emocji, niską samoocenę

- mają myśli samobójcze

- powtarzają się objawy somatyczne; bóle głowy, bóle brzucha, zaburzenia snu i łaknienia

- są zestresowani

- niewłaściwie się zachowują; są agresywni, alienują się, często wchodzą w konflikty

  lekceważą  polecenia , obowiązujące normy itp.

- doświadczają różnych  sytuacji kryzysowych; śmierć kogoś bliskiego, rozwód rodziców, choroba własna  lub kogoś w rodzinie( w tym choroba alkoholowa), przeprowadzka, przejście do innej szkoły i inne problemy życiowe

- potrzebują pomocy materialnej

- cokolwiek mogłoby zagrażać ich życiu, zdrowiu, bezpieczeństwu

- kieruje ich do mnie nauczyciel (interwencje)

- cieszą się swoimi sukcesami-tymi szkolnymi  i życiowymi

- wracają z ciekawych podróży z wrażeniami, zdjęciami

- są zainteresowani rozwojem własnego potencjału 

- przygotowują się do prezentacji swoich wypowiedzi np. podczas konkursów, sprawdzianów , egzaminów

- nie wiedzą, kogo mają zapytać o daną sprawę lub kogoś prosić o pomoc

- chcą porozmawiać o tym , co ich denerwuje

- oraz w każdej innej sprawie

 

SERDECZNIE  ZAPRASZAM .

 


Strona główna

Kontakt
Kadra
Historia szkoły
Dla RODZICÓW
Biblioteka
Świetlica
Pedagog
Psycholog
Logopeda
Szkoła Przysposabiająca do Pracy
Gimnazjum Nr 3
Szkoła Podstawowa Nr 7
ZRW
Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
PRZEDSZKOLE
Sala Doświadczania Świata