PEDAGOG

 

mgr Katarzyna Szczepaniak-Misiura

 

   

poniedziałek 8.00 - 12.00
wtorek --------
środa 8.30 -11.30  
czwartek 8.00 - 11.30
piątek  ---------
   

Zadania pedagoga

Do szczegółowych zadań pedagoga szkolnego należy  m.in.: dokonywanie okresowej analizy sytuacji wychowawczej w szkole, udzielanie rodzicom porad wychowawczych, pomoc nauczycielom w rozwiązywaniu trudności wychowawczych, organizowanie pomocy w likwidowaniu niepowodzeń szkolnych oraz zaburzeń rozwojowych, organizowanie opieki nad dziećmi zaniedbanymi i opuszczonymi.

Zadania pedagoga szkolnego wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r.  w sprawie zasad  udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach:
  - rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
  -  diagnozowanie środowiska ucznia,
  - określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
 -  organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
  - podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki,
  -  planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu.

 

W ramach pracy profilaktyczno-wychowawczej pedagog szkolny:

 

Ponadto pedagog szkolny:

 


Strona główna

Kontakt
Kadra
Historia szkoły
Dla RODZICÓW
Biblioteka
Świetlica
Pedagog
Psycholog
Logopeda
Szkoła Przysposabiająca do Pracy
Gimnazjum Nr 3
Szkoła Podstawowa Nr 7
ZRW
Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
PRZEDSZKOLE
Sala Doświadczania Świata